PRAVIDLA HRY

I) Organizátor hry

Organizátorem hry je společnost Q and A s. r. o., Panská 6, Praha 1, 110 00, IČ 26473089, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84482 (dále jen "organizátor").

II) Doba trvání a územní vymezení hry

Hra probíhá od 4. června 2005 do 9. června 2005 v rámci Autosalonu Brno 2005 na stánku společnosti CCB Finance, a.s, - pavilon Z, stánek č. 18 (dále jen "stánek").

III) Účastníci hry

(1) Hry se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky.

(2) Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k organizátorovi, ke společnosti CCB Finance, a. s., a k dalším právnickým nebo fyzickým osobám podílejícím se na přípravě a realizaci hry, jakož i jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké.

IV) Ochrana osobních údajů účastníků

(1)Účastník hry vyplněním a odevzdáním herního kuponu uděluje organizátorovi a CCB Finance, a.s. souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu svého titulu, jména, příjmení a adresy trvalého bydliště, a to výhradně pro účely organizace hry a její propagace.

(2)Účastník hry vyplněním a odevzdáním herního kuponu uděluje CCB Finance, a.s. souhlas pro účely propagace budoucích obdobných akcí a pro účely nabízení obchodu nebo služeb společností CCB Finance, a.s.

(3)Účastník, který se stane výhercem některého ze tří motocyklů YUKI, kromě výše uvedeného vyslovuje společnosti CCB Finance, a. s. a organizátorovi souhlas k zveřejnění jeho jména a města trvalého bydliště, a to na jejich internetových stránkách.

(4)Výše uvedené souhlasy uděluje účastník hry na dobu tří let. Po skončení hry může účastník udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením zaslaným do sídla CCB Finance, a.s. a organizátorovi.

(5)Organizátor a CCB Finance, a.s. poučují tímto účastníka hry o jeho právu k přístupu k informacím o zpracování osobních údajích ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o právu požadovat vůči porušiteli zákona opatření podle § 21 téhož zákona.

V) Zapojení účastníků do hry

(1) Účastník se do hry zapojí odevzdáním kompletně vyplněného herního kuponu v době konání hry na stánku.

(2) Herní kupony budou rozdávány osobami pověřenými organizátorem hry od 27. května do 30. května 2005 náhodně v ulicích města Brna, a to do rozdání 2.500 kusů herních kuponů. Herní kupony budou v době konání hry k dispozici na pobočkách společnosti CCB Finance (seznam je na www.ccbfinance.cz), a to do rozdání 500 kusů. Herní kupony budou k dispozici od 4. do 9. června 2005 v areálu brněnského výstaviště, a to do rozdání 1.000 kusů.

VI) Vyhodnocení výsledků hry

(1) Každý účastník hry, který splňuje podmínky článku III těchto pravidel, po odevzdání kompletně vyplněného herního kuponu na stánku vybere z uzavřené a zapečetěné urny jeden "klíč". Podle čísla klíče získá jednu z výher uvedených v článku VII těchto pravidel.

(2) Výhra bude účastníkovi hry okamžitě předána na stánku CCB Finance výměnou za vybraný "klíč".

(3) Účastník, který vybere z urny omylem více než jeden "klíč", je ze hry vyloučen. Výhry odpovídající takto vybraným "klíčům" propadají ve prospěch organizátora.

(4) Každý účastník se smí hry účastnit pouze jednou (může odevzdat pouze jeden vyplněný herní kupon). V případě, že organizátor zjistí, že účastník se pokouší odevzdat druhý herní kupón a získat druhý "klíč", neumožní mu to.

(5) V urně bude připraveno 4.000 klíčů. Hra končí v okamžiku, kdy v urně nezbyde žádný "klíč".

VII) Výhry

"Klíči" vybranému zákazníkem z urny odpovídají tyto výhry (v závorce je uveden počet klíčů s jednotlivými čísly vložený do urny před jejím prvním zapečetěním):

 • "klíč" s číslem 1 – nafukovací míč CCB (430 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 2 – antistresový míček (200 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 3 – létající talíř (700 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 4 – magnetka (450 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 5 – hrnek (200 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 6 – blok a tužka (900 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 7 – přívěsek na klíče (600 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 8 – clona do auta (200 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 9 – šňůrka na mobil ( 130 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 10 – čepice (150 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 11 – stínítko do auta (12 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 12 – vonné tyčinky (11 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 13 – souprava nářadí (5 "klíčů")
 • "klíč" s číslem 14 – batoh (4 "klíče")
 • "klíč" s číslem 15 – koupelnová souprava (4 "klíče")
 • "klíč" s číslem 16 – badminton (4 "klíče")

VIII) Bonusy

(1) Organizátor uděluje nad rámec výher, jejichž výherci budou určeni podle článků VI a VII těchto pravidel, také tři bonusy za účast ve hře.

(2) Jeden z "klíčů" vložených do urny před jejím prvním zapečetěním bude kromě čísla označen symbolem "Y". Účastník, který ve dnech 4. nebo 5. června 2005 z urny vybere tento "klíč", získá motocykl YUKI Speady 50.

(3) Jeden z klíčů zbylých v urně bude před otevřením stánku dne 6. června 2005 vyměněn za klíč se stejným číslem označený symbolem "Y", urna poté bude podruhé zapečetěna. Účastník, který ve dnech 6. až 9. června z urny vybere tento "klíč", získá motocykl YUKI Speady 50.

(4) Dne 9. června bude organizátorem ze všech kuponů odevzdaných ve dnech 4. až 9. června 2005 vybrán jeden účastník, který získá motocykl YUKI Rally 125. Tento motocykl nemůže získat účastník hry, který již získal motocykl YUKI Speady 50.

(5) Jména výherců budou zveřejněna na internetových stránkách www.ccbfinance.cz. Výherce bude písemně vyzván k převzetí ceny. Podmínkou pro předání ceny je prokázání totožnosti shodné s údaji uvedenými v herním kuponu.

IX) Práva a povinnosti organizátora

(1) Organizátor dohlíží na regulérnost hry a dodržování pravidel.

(2) Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním hry, a to včetně jejího přerušení, zkrácení či předčasného ukončení, nebo odvolání či změny pravidel hry. O veškerých změnách je organizátor povinen informovat účastníky prostřednictvím internetových stránek her www.ccbfinance.cz.

X) Závěrečná ustanovení

(1) Úplné znění pravidel hry je po dobu trvání hry uloženo na www.ccbfinance.cz a je vyvěšeno na stánku.

(2) Stručné instrukce ke hře jsou také uvedeny na herním kuponu.

(3) Odevzdání vyplněného kuponu na stánku CCB Finance se považuje za souhlas účastníka hry s těmito pravidly. Pro řešení případných sporů je rozhodující toto úplné znění pravidel.

V Praze dne 26. května 2005, Q and A s.r.o.